Технологія виробництва напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів

Дослідження спрямовано на розробку комплексної ресурсозберігаючої технології виготовлення напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів для авіаційної техніки, зокрема лопаток компресору. Розроблено структуру принципово нової, у порівнянні з існуючими, технології виготовлення напівфабрикатів зі сплавів на основі алюмінідів титану з низькою собівартістю та високим рівнем механічних властивостей. Це досягається за допомогою застосування і поєднання методів саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (СВС) та інтенсивної пластичної деформації (ІПД) вихідних заготовок. Показано, що розроблені склади СВС-сумішей і технологічні режими СВС-процесу дозволяють створювати інтерметалідні γ-TiAl сплави. Їх хімічний та фазовий склад відповідає рівню найкращих закордонних аналогів при значно нижчій відносній собівартості отримання. На наступному етапі технологічного процесу заготовки піддають ІПД за комплексною технологічною схемою. Цей етап технологічного процесу дозволяє усунути головні недоліки заготовок, які отримані за допомогою СВС, а саме – структурні неоднорідності, залишкову пористість, низьку пластичність. Вказані недоліки заготовок усуваються за рахунок головних ефектів притаманних ІПД методам, а саме – масопереносу та перемішуванню матеріалу, що приводить до гомогенізації сплаву, а також подрібнення зерен та формування субмікрокристалічної структури матеріалу.

Експериментально доведено, що високотемпературний синтез інтерметаліду γ-TiAl в порошковій суміші чистих елементів в умовах термохімічного пресування при тепловому вибуху дозволяє отримати інтерметалідний продукт синтезу із середнім розміром зерна 30 мкм. Аналіз структури синтезованих зразків показує, що СВС дозволяє отримувати сплави на основі алюмініду титану. Однак, щоб сформувати в інтерметалідному сплаві субмікрокристалічну структуру необхідно проводити технологію інтенсивної пластичної деформації. Застосування цих технологій дозволить на порядок знизити розмір зерна в кінцевому продукті (до 0,2-0,3 мкм) і отримати конструкційний матеріал привабливий для використання в авіаційній техніці. Встановлено, що високотемпературний синтез дозволяє отримувати інтерметалідні сплави на основі алюмінідів титану, фазовий та хімічний склад яких, наприклад, відповідає сплаву LMD ОХ 45-3, який синтезовано лазерним спіканням. Пропонуємо розробку ресурсозберігаючої технології отримання напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів для деталей авіаційних, ракетних двигунів та навантажених деталей  енергетичного машинобудування.